Vodovod Bukovany

Vodovod a optická síť - Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi, které vás mohou zajímat v souvislosti s budováním vodovodu a optické sítě v Bukovanech

Otázky a odpovědi k projektu vodovodu a optické sítě

 

VODOVOD

Od kdy do kdy bude probíhat výstavba?

Stavba byla zahájena 4.5.2020, ukončení výstavby je stanoveno na 3.5.2021.

Kdy se bude kopat u vašeho domu?

Harmonogram výkopových prací tak, jak nám bude postupně předáván zhotovitelem, bude průběžně zveřejňován na úřední desce před obecním úřadem a na webových stránkách obce. Vezměte na vědomí, že uvedené termíny se mohou měnit s ohledem na případné komplikace způsobené nestandardně umístěnými sítěmi v linii výkopu, počasím apod.

Nemůže se mi stát, že mi výkopové práce znemožní vjezd do domu, do garáže?

Sledujete postup prací ve své ulici a včas s autem vyjeďte. Zemní práce si z principu vyžádají dočasné omezení přístupu, které by však nemělo trvat déle než 1-2 dny. Výkopy jsou průběžně zahrnovány, v případě nutnosti vám bude přes výkop umístěn provizorní přechod.

Kdy se budou dělat přípojky?

Přípojky od hlavního řadu k vodoměrné šachtě budou budovány po dokončení dílčí větvě hlavního vodovodního řadu a o provedení úspěšné tlakové zkoušky. Termín a lokalita budou průběžně zveřejňovány. Na přesném umístění přípojky se dohodnete přímo na místě se stavební firmou. Umístění vodoměrné šachty je závislé na vedení stávajících sítí. Z tohoto důvodu často nebude možné umístit šachtu na zelený pás mezi komunikací/chodníkem a plotem.

Kolik mě bude přípojka stát?

Příspěvek občana na zhotovení přípojky činí 15.000,- Kč. Přípojka bude zrealizována až po uzavření smlouvy mezi obcí a majitelem nemovitosti a uhrazení příspěvku. Po deseti letech se stane část přípojky od hlavního řadu po vodoměrnou šachtu majetkem majitele nemovitosti.

Propojení mezi vodoměrnou šachtou a nemovitostí si provádí majitel nemovitosti na své náklady a ve své režii. Na tuto část připojení není třeba stavební povolení, je však třeba dodržet následující pravidla:

- Musí být umístěna v hloubce min. 110 cm.

- Vodovodní přípojka musí být v případě křížení vždy uložena nad kanalizací.

- Rozvod pitné vody přiváděné vodovodní přípojkou nesmí být žádným způsobem propojen s rozvodem vody užitkové, tzn. se stávající studnou či vrtem.

- Pokud je to možné, je ideální vést přípojku od vodoměrné šachty do domu přímo, bez zbytečných zatáček. V každém případě je nutné přesně zaměřit její vedení a pořídit fotodokumentaci jejího přesného uložení v zemi.

I když budete kopat na svém pozemku, je nutné respektovat umístění již položených sítí. Jejich poškození může způsobit značné škody. Postupujte proto velmi opatrně.

Můžu si přípojku od hlavního řadu k vodoměrné šachtě vybudovat sám?

Vybudování přípojky svépomocí není možné. Přípojky budované v rámci probíhající výstavby vodovodu bude provádět stavební firma, které buduje celý vodovod. Na všechny plánované přípojky je vyhotovena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Po zhotovení bude zaměřeno jejich skutečné umístění, budou hromadně zkolaudovány a bude na ně uplatněna zákonná záruka.

Vybudování přípojky dodatečně, po kolaudaci nyní budovaného vodovodu, znamená zajistit si vše potřebné za své prostředky, tzn. projekt, stavební řízení, vodoměrnou šachtu, instalační materiál, lokalizaci sítí, zemní práce, vodařské práce autorizovanou osobou, zapravení komunikací, kolaudaci i geometrické zaměření skutečného stavu.

Jaká bude vodoměrná šachta? Jak se napojí?

Přípojka bude zakončena vodoměrnou šachtou Modulo Hutira. Jde o univerzální, mrazuodolnou šachtu, která nevyžaduje žádné zvláštní stavební úpravy a má minimální požadavky na prostor. Obsahuje všechny potřebné armatury, vč. zpětné klapky. Připojuje se u paty šachty potrubím PE32 pomocí PE spojky, bez potřeby svařování. Více informací na www.malevodomernesachty.cz

Kolik mě bude stát kubík vody?

Podle schválené kalkulace bude 1 m3 vody stát 45,- Kč s DPH. Vedle toho bude účtován roční poplatek za vodoměr ve výši 300,- Kč.

Kdo bude vodovod provozovat? Neprodáte ho Veolii?

Vodovod bude ve vlastnictví obce, která ho bude také provozovat. Na odborné činnosti, které si provoz vodovodu vyžaduje (odběr vzorků, provádění testů, rozbory, řízení úpravny, servis a údržba…) si obec najme odborně způsobilé osoby/firmy. Zájmem obce je zajištění zásobování občanů pitnou vodou, nikoliv zisk z prodeje vodovodu.

Jsou vrty dostatečně vydatné? Nemůže se stát, že vyschnou?

Podle opakovaných čerpacích zkoušek vydatnost vrtů dosahuje výrazně vyšších hodnot, než je potřeba pro bezproblémové zásobování vodovodu. Oba vrty (hlavní i záložní) mají hloubku 63 m a jejich kapacita se za 10 let nesnížila.

Jaká bude voda ve vodovodu? Obsahuje radon, mangan, železo? Jak je tvrdá?

Voda ve vodovodním řadu bude splňovat všechny požadované parametry, které musí splňovat pitná voda. Nízké množství radonu ve zdroji bude odpovídající technologií odstraněno v úpravně vody. Jiné nežádoucí látky, které by bylo potřeba odstraňovat, voda ve zdroji neobsahuje. Obecně bude voda „tvrdší“, stejně jako voda ve všech okolních studnách.

 

 

 

OPTICKÁ SÍŤ

Od kdy do kdy bude probíhat výstavba?

Budování optické sítě bude probíhat ve stejném termínu jako výstavba vodovodu, tj, od 4.5.2020 do 3.5.2021.

Chci mít přípojku k optické síti, co mám udělat?

Přípojka je naprojektována ke každé nemovitosti. Společně s vodovodním řadem jsou do země ukládány svazky trubiček tak, aby bylo možno napojit každou nemovitost. V okamžiku, kdy se budou budovat přípojky, bude možné na trubičku určenou pro vaší nemovitost navařit odbočku a dovést trubičku (chráničku) až do nemovitosti.

Zastupitelé budou s dostatečným předstihem obcházet občany a zjišťovat zájem o vybudování datové přípojky. Požadavky pak budou předány dodavatelské firmě. Na konkrétním provedení přípojky se dohodnete při její realizaci.

Kolik mě bude zřízení přípojky k optické síti stát?

Vybudování optické sítě, včetně přípojek a připojovací zásuvky je zcela hrazeno obcí. Vy si zajišťujete pouze výkop pro položení trubičky (většinou od vodoměrné šachty) k zásuvce v nemovitosti. Podle plánovaného umístění zásuvky lze zcela nebo částečně využít výkop pro vodovodní přípojku.

Instalace zásuvky v rámci probíhajícího projektu je tedy zdarma a nezavazuje vás k aktivnímu připojení ani platbě žádných poplatků. Pozdější instalace zásuvky/přípojky bude zpoplatněna.

Kolik mě bude stát připojení k internetu?

Optická síť bude pronajata provozovateli, který občanům nabídne min. dva tarify pro připojení k internetu. Konkrétní částky ještě nemáme k dispozici, ale budeme se pohybovat okolo těchto čísel: 8/2 Mbit  220,- Kč/měs (266,20 Kč vč. DPH), a 100/20 Mbit 400,- Kč/měs (484,- Kč vč. DPH).

Kde může být optická zásuvka umístěna?

Kdekoliv ve vnitřních prostorách (průjezd, čistý sklep, obyvák, chodba apod.) s tím, že není možné její umístění na místě vystavené nadměrné vlhkosti, prašnosti a podobným negativním vlivům.

Můžu vést přípojnou trubičku po fasádě domu na půdu, kde mám možnost připojení k domovním datovým rozvodům?

V principu ano, ovšem… trubička, ve které bude umístěn optický kabel, není odolná UV záření, a proto je nezbytné ji umístit tak, aby nebyly vystavena slunečnímu záření. V úvahu připadá UV odolná krycí lišta nebo vyfrézování drážky do fasády. Umístění samotné trubičky na fasádu není vhodné řešení. Pokud máte „datové“ centrum umístěné v půdních prostorách, je lepší dotáhnout optiku do přízemí/suterénu a na půdu vést kabel vnitřkem, např. husím krkem.